Algemene voorwaarden

van Corrective Cosmetics B.V., hierna: ”Corrective Cosmetics”, gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, 1187 JD Amstelveen, aan de Schweitzerlaan 84.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Corrective Cosmetics met een derde, hierna: “afnemer”.

1.2.      Algemene of specifieke door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Corrective Cosmetics niet aanvaard.

Artikel 2. Offertes en prijzen

2.1.      Offertes door of vanwege Corrective Cosmetics gedaan zijn vrijblijvend.

2.2.      Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Corrective Cosmetics derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of reclamedrukwerk, of aan monsters die door Corrective Cosmetics aan afnemer worden verstrekt, kunnen geen rechten jegens Corrective Cosmetics ontleend worden.

2.3.      Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Corrective Cosmetics gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten komen eerst na schriftelijke bevestiging van Corrective Cosmetics tot stand, of zodra Corrective Cosmetics tot levering overgaat.

Artikel 4. Levertijden/Levering

4.1.      De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2.      Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Corrective Cosmetics nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Corrective Cosmetics of haar bedrijfsleiding.

Artikel 5. Betaling en Verzuim

5.1.      Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na levering.

5.2.      Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in verzuim en is hij vertragingsrente van 1% per maand van het factuurbedrag verschuldigd.

5.3.      Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, die Corrective Cosmetics  moet maken als gevolg van het verzuim van afnemer, zijn voor rekening van afnemer. De door afnemer te betalen buitengerechtelijke kosten zijn, ter keuze van Corrective Cosmetics, ofwel gelijk aan de werkelijke kosten, ofwel een bedrag ter hoogte van 15% over de openstaande hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde vertragingsrente, met een minimum van € 250,00. In het geval afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4.      Corrective Cosmetics is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van afnemer te verlangen alvorens tot levering over te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, is Corrective Cosmetics gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, onverminderd het recht van Corrective Cosmetics op vergoeding van alle schade, kosten en rente door afnemer.

Artikel 6. Overmacht

6.1.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Corrective Cosmetics geen invloed kan uitoefenen en waardoor Corrective Cosmetics niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan, stakingen van andere bedrijven dan Corrective Cosmetics, wilde stakingen of politieke stakingen binnen het bedrijf van Corrective Cosmetics, epidemie, pandemie, extreme weersomstandigheden, brand, ontploffingen, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, ingrediënten of producten en andere, voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals stagnatie bij (toe)leveranciers of derden waarvan Corrective Cosmetics  afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

6.2.      Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Corrective Cosmetics  opgeschort. Indien Corrective Cosmetics haar verplichtingen door overmacht langer dan 3 maanden niet kan nakomen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.3.      Indien Corrective Cosmetics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.      De eigendom van de door Corrective Cosmetics geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan Corrective Cosmetics alles heeft voldaan wat aan Corrective Cosmetics ter zake van de levering van die goederen – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij Corrective Cosmetics in staat te stellen tot het terugnemen van de goederen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.

7.2.      Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste goederen te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze goederen niet meer als door Corrective Cosmetics  geleverde goederen traceerbaar zijn.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten/platforms van derden

8.1.      Afnemer zal de intellectuele eigendomsrechten van Corrective Cosmetics, met betrekking tot de van Corrective Cosmetics gekochte goederen en de door Corrective Cosmetics verstrekte documentatie (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Corrective Cosmetics gegeven instructies. Voor zover afnemer constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is afnemer gehouden Corrective Cosmetics daarvan direct op de hoogte te stellen.

8.2.      Het is afnemer niet toegestaan de door Corrective Cosmetics geleverde goederen op platforms van derden te verkopen, zoals Amazon, eBay, Bol.com, Marktplaats etc.., zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corrective Cosmetics.

Artikel 9. Reclames

9.1.      De controle op de hoeveelheid, alsmede op de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties van de geleverde bestelling, berust bij afnemer.

9.2.      De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleveringsbon, of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, wordt als juist erkend, tenzij manco’s terstond door afnemer op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen binnen vijf werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Corrective Cosmetics te worden bevestigd.

9.3.      Reclames omtrent de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk door afnemer bij Corrective Cosmetics te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Niet zichtbare gebreken dienen binnen één werkdag na ontdekking schriftelijk bij Corrective Cosmetics te worden gemeld. Bij reclames dient afnemer Corrective Cosmetics in staat te stellen de gereclameerde goederen in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen.

9.4.      Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen aan Corrective Cosmetics gemeld worden.

9.5.      Na het verstrijken van de in lid 2 t/m 4 genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.

9.6.      Indien de reclame over de levering gegrond is worden de goederen, naar keuze van Corrective Cosmetics, gecrediteerd of vervangen.

9.7.      Reclames geven afnemer geen recht tot de opschorting van enige aan Corrective Cosmetics verschuldigde prestatie. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.

9.8.      Geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij na voorafgaande verkregen schriftelijke toestemming van Corrective Cosmetics. Alle kosten verbonden aan niet geaccordeerde retourzendingen, zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.     Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Corrective Cosmetics of haar bedrijfsleiding of in het geval sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6: 185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, is Corrective Cosmetics nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, uit welke hoofde of van welke aard dan ook.

10.2.     Corrective Cosmetics is eveneens nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Corrective Cosmetics verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, indien de goederen in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt, of indien de producten na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn worden gebruikt of aan derden worden verkocht.

10.3.     Indien Corrective Cosmetics aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheids­verzekeraar van Corrective Cosmetics in het onderhavige geval zal uitkeren.

10.4.     Indien Corrective Cosmetics aansprakelijk is en de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Corrective Cosmetics beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderings­rechten en andere bevoegdheden van afnemer uit welke hoofde ook jegens Corrective Cosmetics in ieder geval na één jaar na het moment waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12. Geschillen/toepasselijk recht

12.1.     Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2.     Alle procedures in verband met de onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Amsterdam dan wel, naar keuze van Corrective Cosmetics, aan de bevoegdheid van de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

Artikel 13. Uitleg van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in de Duitse en Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, is de tekst van de Nederlandstalige versie bindend.